น.สพ. วรศิษฏ์ ประเสริฐสม

อาจารย์มาร์ช – น.สพ. วรศิษฏ์ ประเสริฐสม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทั่วไป
ศึกษาจบจาก : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :
สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เฉลิมพระเกียรติ
สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด จนถึงปัจจุบัน

  • สัตวแพทย์ด้านโรคทั่วไป