สพ.ญ.แพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ

อาจารย์แพร – สพ.ญ.แพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทั่วไป
ศึกษาจบจาก : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน : แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด จนถึงปัจจุบัน

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทั่วไป